FANDOM


Shūtoku High vs Senshinkan High
Shutoku vs Senshinkan
Type Winter Cup preliminaries
Winner Shūtoku High
Final Score 112 – 81
Teams
Shūtoku High Senshinkan High
Notable players
Shūtoku High Shintarō Midorima
Kazunari Takao
Senshinkan High None
Duration
Manga Chapter 108
Anime Episode 36
Navigation
Previous Seirin vs Shūtoku
Kirisaki Daīchi vs Senshinkan
Next n/a

Shūtoku High vs Senshinkan High was a match in the Winter Cup preliminaries final league. It is won by Shūtoku High, getting them a ticket to the Winter Cup.

This was the first shown match between two of the Kings of Tokyo.